Nuostatai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-22 13:28:45 36.5 KB
Mokyklos nuostatai 2022-12-05 10:24:54 248.1 KB
Tvarkų aprašai
Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-09-29 22:32:11 144.29 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2024-01-11 15:02:16 196.89 KB
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, nustatymo tvarka 2023-09-29 22:32:11 205.76 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-09-29 22:32:11 7.74 MB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos organizavimo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2023-09-29 22:32:11 142.64 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2024-01-08 13:49:41 142.4 KB
Uniformos dėvėjimo tvarka 2023-09-29 22:32:11 608.52 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-09-29 22:32:12 160.93 KB
Mokyklinio_autobuso_naudojimo_tvarka_2021 121.01 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos aprašas 47.17 KB
Taisyklės
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-01-11 15:01:55 71.5 KB
Buivydiškių pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 130.81 KB
Darbo_tvarkos_taisyklės_2022_rugsėjis 232.18 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl Buivydiškių pagrindinės mokyklos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekianti eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo 2022-05-10 11:08:59 287.02 KB
Priėmimas į mokyklą
Centralizuotas priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 2024-01-11 14:57:11 186.59 KB
Priėmimo į valstybines bendrojo lavinimo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas 2024-01-11 14:57:35 523.98 KB
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 14.85 KB