Ugdymo organizavimas

Mokslo metų trukmė

Mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:

 • mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.;
 • ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 dienos, 5-10 klasių mokiniams – 185 dienos;

Atostogos

Rudens atostogos (priešmokyklinukams, 1-10 klasių mokiniams)

2023 m.spalio 30 d. - lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos (priešmokyklinukams, 1-10 klasių mokiniams)

2023 m. gruodžio 27 d. - 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos (priešmokyklinukams, 1-10 klasių mokiniams)

2024 m. vasario 19 d. - vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos (priešmokyklinukams, 1-10 klasių mokiniams)

2024 m. balandžio 2 d. - balandžio 5 d.

Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į pusmečius:

 • I pusmetis – 2023 m. rugsėjo 1 d. - 2024 m. sausio 31 d.;
 • II pusmetis – 2024 m. vasario 1 d. - 2024 m. birželio 10 d. (1-4 klasių mokiniams);
 • II pusmetis – 2024 m. vasario 1 d. - 2024 m. birželio 25 d. (5-10 klasių mokiniams).

Vasaros atostogos:

 • Priešmokyklinukams, 1-4 klasių mokiniams – 2024 m. birželio 11 d. - 2024 m. rugpjūčio 31 d.;
 • 5-10 klasių mokiniams – 2024 m. birželio 26 d. - 2024 m. rugpjūčio 31 d.;

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 7 priedu, Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ ir Gairėmis dėl ugdymo organizavimo ypatingų aplinkybių laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, patvirtintomis Buivydiškių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V1-72.

Atnaujinta: 2024-04-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!