Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2022 m.m. - 2024 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Inga Krasuckienė mokinių tėvų atstovė Pirmininkė
2. Nijolė Šikšnienė mokytojų atstovė Narė
3. Rasa Navikauskienė mokytojų atstovė Narė
4. Vida Jacevičienė mokytojų atstovė Narys
5. Marius Navickas mokinių tėvų atstovas Narys
6. Lina Navickaitė-Martinėnienė mokinių tėvų atstovė Narė
7. Skaistė Prialgauskaitė mokinių atstovė Narė
8. Paulina Bugajevaitė mokinių atstovė Narė
9. Julija Šileikaitė mokinių atstovas Narys
10. Malgožata Juškevič bendruomenės atstovė Narė
11.   bendruomenės atstovė Narė

Mokyklos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, dokumentams, kuriuos teikia Mokyklos vadovas;
 • teikia siūlymus Mokyklos vadovui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
 • kiekvienais metais vertina Mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
 • teikia siūlymus Mokyklos vadovui ir Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto metodinės tarybos, mokinių tarybos ir klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos vadovui;
 • teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto Mokyklos vadovo teikiamus klausimus.
Atnaujinta: 2024-04-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30